Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
18
Máj
  • GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ
  • Zaujímajú Vás zmeny, ktoré je každá spoločnosť povinná zapracovať do svojich postupov už 25.5. 2018?

Miesto konania

Družba, Botanická 25, Bratislava

Cena

66,67 € + DPH

Variabilný symbol

18052018

Časový harmonogram

8.30 -  9.00  Prezencia účastníkov

9.00 - 14.00  Seminár

Lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ

Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1998, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od roku 2002 do konca roku 2013 pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére a zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov.   V oblasti ochrany osobných údajov  prednáša už 16 rokov.

Obsah

 1.

Nový právny rámec spracúvania osobných údajov (GDPR, smernica, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 2.

Predmet a pôsobnosť GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 3.

Vymedzenie niektorých hlavných pojmov.

 4.

Právny základ spracúvania údajov podľa súčasnej legislatívy v porovnaní s GDPR a podmienkami ustanovenými zákonom č. 18/2018 Z. z. (napr. PAM, kamerové systémy, marketing, a ďalšie).  Zásady spracúvania osobných údajov.

 5.

Ako postupovať pri zosúlaďovaní  spracúvania osobných údajov s GDPR.

 6.

Práva dotknutej osoby: právo na informácie vrátane profilovania, prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť.

 7.

Ako zabezpečiť práva dotknutej osoby v súlade s GDPR.

 8.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa nariadenia: Štandardná a špecifická bezpečnosť. Opatrenia na ochranu osobných údajov.

 9.

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah. Zodpovednosť prevádzkovateľa, zodpovednosť sprostredkovateľa, spoloční prevádzkovatelia.

10.

Oprávnené osoby podľa GDPR a legálny základ pre ich oprávnenie spracúvať osobné údaje.

11.

Záznamy o spracovateľských činnostiach.

12.

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Konzultácia s úradom.

13.

Kódexy správania, Certifikácia a akreditácia ako nástroje bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

14.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe.

15.

Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa nariadenia, nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby.

16.

Výkon dozoru podľa nového zákona.

 

Otázky a odpovede

Zmluvné podmienky

1. Účastnícky poplatok:  80 €  /66,67 bez DPH € + 13,33 € DPH/  na osobu zahŕňa náklady spojené s účasťou na seminári, náklady na organizáciu a propagáciu seminára, režijné náklady, náklady na  pracovné materiály a občerstvenie.

2. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2624430542/1100  KS 0308 VS 18052018 ŠS vaše IČO /bez identifikačného údaja prihláseného účastníka nie je možné platby priradiť/ IBAN SK12 1100 0000 0026 2443 0542.
Platba v hotovosti NIE JE MOŽNÁ.
Organizátor je platcom DPH. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

3. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku nám doručte pred seminárom, príp. je účastník povinný preukázať sa potvrdením pri prezentácii pred začiatkom seminára.
Pokiaľ sa účastník nepreukáže potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku, organizátor si vyhradzuje právo neumožniť mu účasť na seminári.

4. V prípade neúčasti prihláseného účastníka poplatok nevraciame, akceptujeme náhradníka.

5. Organizátor si vyhradzuje právo seminár odvolať alebo preložiť na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. V prípade zrušenia seminára zaplatený účastnícky poplatok vrátime na účet prihláseného.

6. V prípade, že neobdržíte po zaslaní prihlášky potvrdzujúci e-mail, kontaktujte organizátora, aby sme Vás mohli včas informovať o prípadných zmenách.

7. Záväzná prihláška musí byť doručená  najneskôr tri dni pred konaním seminára na adresu PRINCIPIUM, Pribišova 21, 841 05 Bratislava, mailom na adresu ponuky@principium.sk.


ZASLANÍM PRIHLÁŠKY VYJADRUJEME SÚHLAS SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.


 

 

horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.